Smluvní podmínky

1. Obecná ustanovení

Inzertní server Autovkapse.cz (dále jen „AVK“), dostupný na adrese (URL) http://www.autovkapse.cz (dále jen „Služba“), je provozován fyzickou osobou, panem Martinem Součkem, IČ 86880985, místem podnikání Praha 7, Kamenická 304/41, 170 00, Praha - Bubeneč (dále jen „Provozovatel“).

Vkládat inzeráty s nabídkou prodeje motorových vozidel (dále jen „nabídka“) prostřednictvím AVK je oprávněna svéprávná fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba zastoupená oprávněnou osobou, které vyjádřily souhlas s těmito Smluvními podmínkami (dále jen „Uživatel“). Uživatel, který je fyzickou osobou, dává tímto Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pro účely této smlouvy a marketingové účely Provozovatele na dobu neurčitou. Provozovatel se zavazuje, že nepředá osobní údaje třetím osobám (s výjimkou osobních údajů, které Uživatel uvede v nabídce ke zveřejnění), přičemž souhlas s jejich zpracováním lze kdykoliv bezplatně odvolat písemným oznámením adresovaným Provozovateli. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je Provozovatel povinen okamžitě stáhnout veškeré nabídky Uživatele.

2.1. Podmínky Provozovatele

Členství v systému AVK je podmíněno souhlasem Uživatele s těmito Smluvními podmínkami. Předmětem inzerce mohou být pouze motorová vozidla, která splňují zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Uživatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci. Pokud Provozovatel zjistí, nebo pojme důvodné podezření, že Uživatel zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn takovou inzerci bez náhrady odstranit.

Provozovatel umožňuje Uživateli vložit a editovat jednotlivé nabídky a další data z oblasti nabídky motorových vozidel, a to zdarma.

Uživatel souhlasí s tím, že údaje jím zveřejňované prostřednictvím Služby jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v nabídce, nabídku vůbec nezveřejnit, případně nabídku zcela odstranit, bude-li jeho obsah v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami AVK nebo dobrými mravy.

Provozovatel nepřebírá žádné závazky ani záruky za právní a technický stav nabízených vozidel.

Za obsah a pravdivost uváděných údajů odpovídá výlučně Uživatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly nabídek, a to zejména nabídek, které byly označeny jako závadné přes funkci pro nahlašování chybných nabídek. Nabude-li Provozovatel důvodné podezření, že informace uvedené v nabídce mohou působit klamavě a jsou způsobilé vyvolat mylné představy o vlastnostech nabízeného motorového vozidla nebo jsou přímo nepravdivé, vyhrazuje si právo takovou nabídku bez předchozího upozornění a bez náhrady odstranit a současně zablokovat či odstranit uživatelský účet, ze kterého byla taková nabídka vložena.

2.2. Způsob a podmínky pro vystavení nabídky

Uživatel vystavuje zboží prostřednictvím elektronického inzertního formuláře, ve kterém je povinen vyplnit všechny údaje, jenž jsou označeny (hvězdičkou) jako povinné.

Uživatel je oprávněn vložit ke každé nabídce maximálně 30 fotografií, které souvisí s nabízenou položkou, přičemž velikost jedné fotografie nesmí být větší než 2 MB. Fotografie nesmí zachycovat přímé vyobrazení osob a dále pak předmětů, které jsou chráněny zvláštním zákonem (zejména ochrana autorství a průmyslových práv).

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit maximální rozměr fotografie, aby nepřesáhl velikost 1024 pixelů.

Nabízená motorová vozidla umístí Uživatel do kategorie, která předmětu nabídky nejlépe odpovídá. V případě nesprávného umístění je Provozovatel oprávněn kategorii změnit. Titul nabídky ani jeho popis nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

Uživatel se zavazuje uvádět v nabídkách pouze pravdivé údaje. V případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených, je povinen je bez zbytečného odkladu upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Uživatel je povinen uvádět v nabídkách reálnou a konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu, včetně platné sazby DPH. Uživatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s nabízeným motorovým vozidlem. V obsahu nabídky ani na přiložených fotografiích nelze uvádět odkaz či jakékoliv jiné vyobrazení prezentující další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.

Uživatel je oprávněn v průběhu trvání nabídky měnit její obsah s výjimkou značky a typu motorového vozidla.

Je zakázáno vkládat nabídky, které jakýmkoliv způsobem obcházejí či porušují platné právní předpisy ČR nebo nabádají k jejich porušování, dále nabídky nekalé soutěžní povahy, nabídky poškozující zájmy AVK, případně jsou vulgární či v rozporu s dobrými mravy.

Provozovatel neručí za pravdivost uvedených údajů, za funkčnost, kvalitu a původ nabízených motorových vozidel (právní stav vozidel) a není povinen zjišťovat, zda Uživatel je jeho skutečným vlastníkem.

3. Ceník služeb

Inzertní prostor na AVK je Provozovatelem poskytován bezplatně. Pouze atraktivní nabídka umístěna na hlavní straně, banner, který je rovněž na hlavní straně, a doporučená nabídka jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Provozovatele.

4. Reklamace

Reklamace poskytovaných služeb je Uživatel povinen uplatnit u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách služby dozví. Reklamace budou řešeny v souladu s příslušnými předpisy ČR.

Reklamace se podávají e-mailem, na adresu zveřejněnou na internetových stránkách, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu Provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Smluvní podmínky. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Smluvní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Smluvních podmínek pokaždé, když využije služeb AVK; neakceptuje-li Uživatel změny Smluvních podmínek, nemá právo užívat AVK  s výjimkou nabídek vložených za účinnosti jejich předchozích znění.

Změny v Smluvních podmínkách vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na AVK.

V případě, že by některé ustanovení těchto Smluvních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smluvních podmínek. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

Tyto Smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.10.2015.